توضیح عکس توضیح عکس
توضیح عکس تبلیغات

وبلاگ یک مهندس...

وبلاگ یک مهندس...

داستان کوتاه مه دود نوشته ایتالو کالوینو

غذایم را در یکی از رستوران های خاص می‌خوردم که قیمت غذایشان ثابت بود. توی این شهر، این رستوران ها را خانواده های اهل توسکان اداره می‌کردند که همه شان هم با هم فامیل بودند، و همه ی دخترهای خدمتکار هم اهل شهری بودند به اسم آلتوپاسچیو، جوانی شان را آن جا گذرانده بودند و حالا هم نمی‌توانستند فکرش را از سرشان به در کنند، به همین خاطر هم با باقی شهر دمخور نمی‌شدند؛ غروب ها با پسرهای اهل آلتوپاسچیو می‌زدند بیرون. این پسرها همان جا توی آشپزخانه کار می‌کردند یا توی کارخانه؛ ولی طوری به رستوران می‌چسبیدند مثل این که یک قسمت دور افتاده ای از دهاتشان است؛ و ا ین پسرهاو دخترها با هم ازدواج می‌کردند و بعضی شان هم برمی‌گشتند آلتوپاسچیو ، بقیه همین جا می‌ماندند و توی رستوران های فامیل یا دوستا ن شهری شان کار می‌کردند، تا اینکه یک روزی برای خودشان رستورانی باز کنند.
مشتری این رستوران ها هم، همان هایی هستند که حدس می‌زنید: یک عده مسافر که همه اش در حال سفرند، مشتری های کنه که همان کارگرهای پایین دست مجرد هستند، حتا پیر دخترهای تایپیست، و چند تایی دانشجو و سرباز. بعد از مدتی، این مشتری ها با هم آشنا می‌شوند و میز به میز با هم گپ می‌زنند، بعد هم سر میز دیگر می‌نشینند: گروهی که اول یک دیگر را نمی‌شناختند، آخر سر به غذا خوردن با هم، معتاد می‌شوند.
همه شان با پیشخدمت های توسکانی، آشکارا شوخی های مهربانانه می‌کردند؛ از دوست پسرهاشان می‌پرسیدند، با همدیگر مزاح می‌کردند و وقتی هم که دیگر حرف هاشان ته می‌کشید، بند می‌کردند به تلویزیون، می‌گفتند که در آخرین برنامه هایی که دیده اند، چه کسی خوشگل بود و چه کسی غایب بود.
ولی من این طور نبودم، هیچ وقت چیزی جز سفارشم نمی‌گفتم، که آن هم البته همیشه یک چیز بود : اسپاگتی با کره ، گوشت گوساله ی پخته و سبزیجات؛ چون من رژیم داشتم ؛ هیچ وقت هم دخترها را به اسم صدا نکردم هر چند اسم هاشان را هم یادگرفته بودم ، ولی ترجیح میدادم همچنان «سینیورا» صداشان کنم تا هیچ اثری از آشنایی در صحبتم نباشد. این رستوران را اتفاقی پیدا کرده بودم، خدا می‌داند چند وقت هر روز به آن جا سر می‌زدم، ولی می‌خواستم احساس کنم گذری هستم، امروز این جا هستم و فردا جای دیگر، و گر نه این جای خاص اعصابم را داغا ن می‌کرد.
اصلاً جای بدی نبود، بر عکس : هم غذایش خوب بود و هم مشتری های دائمش، آدم های خوبی بودند و من لذت می‌بردم که چنین فضای صمیمانه ای دورم را گرفته است؛ در واقع، اگر این طوری نبود احساس می‌کردم یک چیزی کم است، با این وجود ترجیح می‌دادم تماشاچی باشم و خودم را وارد این قضایا نکنم. با مردم وارد صحبت نمی‌شدم، حتا حال و احوال هم نمی‌کردم؛ چون، همان طور که همه می‌دانند، همین قدر کافی است تا بعضی ها سر آشنایی را باز کنند و آن وقت درگیر شده اید؛ یکی می‌گوید: « امروز چطوره؟» و آخر سر دارید با بقیه تلویزیون نگاه می‌کنید یا به سینما می‌روید؛ بعد از آ ن روز هم وارد جمعی شده اید که برایتان معنا و مفهومی‌ندارد ولی مجبورید در مورد شغلتا ن چرت و پرت بگویید و حرفهای بقیه را گوش کنید. سعی می‌کردم تنهایی پشت یک میز بنشینم و روزنامه ی صبح یا عصر را باز کنم، بعد از اول تا آخر بخوانمش (روزنامه را سرراهم به اداره می‌خریدم و تیترهایش را نگاهی می‌انداختم، ولی صبر می‌کردم وقتی توی رستوران هستم، روزنامه را بخوانم ) روزنامه کاربردهای زیادی برایم داشت! چون وقتی نمی‌شد یک میز خالی پیدا کرد و مجبور می‌شدم پشت یک میز، کنار چند نفر دیگر بنشینم، خودم را غرق خواندن می‌کردم و هیچ کس هم حرفی بهم نمی‌زد. ولی همیشه می‌خواستم یک میز خالی پیدا کنم و برای همین هم تا وقتی که ممکن بود، سفارش دادن را عقب می‌انداختم، به همین دلیل وقتی سر و کله ام توی رستوران پیدا می‌شد که بیشتر مشتری ها رفته بودند.
اما دردسرِ خرده ریزه های غذا هم بود. اغلب مجبور بودم پشت میزی بنشینم، که تازه مشتریِ دیگری خالی اش کرده بود و میز هم پر شده بود از خرده ریز؛ تا پیشخدمت نمی‌آمد و میز را از بشقاب ها و لیوان های کثیف خالی نمی‌کرد، امکان نداشت به پایین نگاه کنم، تازه باید همه ی بقایای غذا را جمع می‌کرد و رو میزی ها را عوض می‌کرد. عموماً این کار را با عجله انجام می‌دادند و بین پارچه های روی میز خرد ههای نان می‌ماند و همین اعصابم را خرد می‌کرد.
بهترین چیز، مثلاً وقت ناهار، کشفِ ساعتی بود که پیشخدمت ها می‌دانستند دیگر کسی نمی‌آید، همه چیز را خیلی خوب تمیز می‌کردند و میزها را برای عصر آماده می‌کردند؛ بعد همه ی اعضای رستوران، صاحبان، پیشخدمت ها، آشپزها و ظرفشوها میز بزرگی درست می‌کردند و پشتش می‌نشستند تا خودشان غذا بخورند. در همان لحظه می‌رسیدم و می‌گفتم:
«آخ ، مثل این که دیر رسیدم ! امکانش هست برای من چیزی بیاورید؟»
«چرا که نه ؟ هر جا که دوست دارید بنشینید! لیزا، به آقا برس.»
پشت یکی از آن میزهای خوشگل تمیز می‌نشستم، یک آشپز برمی‌گشت توی آشپزخانه، من روزنامه ام را می‌خواندم، به آرامی‌غذا می‌خوردم، و به خنده، جوک گفتن و داستان هاشان در مورد آلتوپاسچیو گوش می‌کردم . مجبور می‌شدم بینِ دو تا سفارش، صبر کنم حتا مثلاً یک ربع، چون پیشخدمت ها نشسته بودند و داشتند غذا می‌خوردند و گپ می‌زدند، و آخر کار می‌خواستم بگویم که » سینیورا، یک دانه پرتقال لطفاً «... و آنها هم می‌گفتند: « همین حالا آقا! آنا، بدو. آخ لیزا » ولی همین وضعیت را دوست داشتم، شاد بودم.
غذایم را تمام می‌کردم، روزنامه خواندن را تمام می‌کردم، و بیرون می‌آمدم در حالی که روزنامه را توی دستم لوله کرده بودم، می‌رفتم خانه، بالا می‌رفتم توی اتاقم، روزنامه را می‌انداختم روی تخت و دست هایم را می‌شستم. سینیورا مارگارتی حواسش راجمع می‌کرد که ببیند کی می‌آیم و می‌روم، چون همین که می‌رفتم بیرون، می‌آمد وروزنامه را برمی‌داشت. جرات نمی‌کرد خودش روزنامه را از من بخواهد، پس یواشکی می‌آمد ورش می‌داشت و یواشکی هم قبل از این که برگردم، می‌گذاشتش روی تخت. مثل این که از این کنجکاوی بی معنی خجالت می‌کشید؛ در واقع او فقط یک چیز میخواند: آگهی های ترحیم.
یک بار وقتی آمدم خانه و روزنامه را دستش دیدم، دستپاچه شد و خجالت کشید، احساس کرد مجبور است توضیح دهد: «بعضی وقت ها قرضش می‌گیرم ببینم کی مرده، آخر، ببخشید، ولی، بعضی وقت ها، می‌فهمید که ، یک ارتباطی با این مرده ها داشته ام...»
برای عقب انداختن وقت غذا، مثلاً غروب می‌رفتم سینما و دیروقت می‌آمدم بیرون، سرم یک کمی‌گیج می‌رفت وقتی می‌دیدم تاریکی اعلان های نئون را در برگرفته و مهِ پاییزی شهر را فلاکت زده تر کرده است. به ساعت نگاه می‌کردم و با خودم می‌گفتم که دیگر حالا نمی‌شود تو ی این رستورا نهای کوچک غذایی پیدا کرد، یا اصلاً قضیه این بود که از برنامه ی معمولم خارج شده بودم و نمی‌توانستم به آن برگردم، پس تصمیم می‌گرفتم بروم آبجوفروشیِ اوربانوراتازی که زیرِ اتاقم بود. می‌خواستم یک کمی‌آن جا بایستم.
از تو ی آن خیابان به آن جا رفتن ، فقط گذر از تاریکی به نور نبود : کلِ دنیا عو ض می‌شد. بیرون همه چیز بی شکل، نامطمئن وپراکنده بود، و این جا پر بود از اشکال سخت، از احجامی‌که سطوح کلفت، وزین و رنگی داشتند، رنگ سرخ همبرگر که روی پیشخوان برش می‌خورد، رنگ سبز ژاکت های تیرولی پیشخدمت ها و رنگ طلایی آبجو. من که خودم را عادت داده بودم به رهگذرها طوری نگاه کنم که انگار سایه های بی چهره هستند و خودم را هم یک سایه ی بی چهره فرض می‌کردم، متوجه آبجو فروشی پر از آدم می‌شدم، یک دفعه کشف می‌کردم که این جا جنگلی از صورت های مذکر و مونث است، مثل میوه های خوش آب و رنگ هستند، هر کدام با بقیه فرق دارد و همه هم غریبه‌اند. اول امیدوار بودم که همچنان حضور شبح وارم را حفظ کنم ، اما بعد می‌فهمیدم که من هم مثل بقیه شده ام، یک شکل که حتا آینه هم آن را مو به مو منعکس می‌کند، حتا ته ریشی را هم که از صبح تا به حال در آمده، نشا ن می‌دهد و گریزی هم ازش نیست؛ حتا دودی که از سیگارهای روشن بلند می‌شد و کنار سقف ابری راتشکیل می‌داد، یک چیزی بود با شکل و ضخامت خودش و در واقعیتِ دیگر چیزها تغییری نمی‌داد.
به آدم هایی که می‌خندیدند و با هم حرف می‌زدند، پشت می‌کردم و یک راست می‌رفتم طرف پیشخوان، که همیشه ی خدا هم شلوغ بود. به محض این که صندلی ای خالی می‌شد، می‌پریدم رویش و پیشخدمت را صدا می‌کردم و او هم یک زیر لیوانی مقوایی، یک لیوان آبجو و منو را می‌گذاشت جلوم. از این که خودم را به بقیه نشان داده بودم، ناراحت می‌شدم. این جا یعنی آبجو فروشی اوربانو راتازی جایی بود که تمامی‌حرکات و ساعت هایش را از بر بودم، بالای آبجو فروشی، توی اتاقم، شب به شب بیدارمی‌ماندم و سر و صدایی که حالا داشت صدای مرا توی خودش خفه می‌کرد، همان بود که هر غروب از نرده های آهنیِ زنگ زده بالا می‌آمد.
می‌گفتم : « لطفا گنوچی با کره!» و آخر سر پیشخدمتِ پشتِ پیشخوا ن صدایم را می‌شنید، می‌رفت طرف میکروفون تا اعلام کند: «یک گنوچی با کره!» و من هم داشتم فکر می‌کردم که این صدا دارد از توی بلند گوی آشپزخانه پخش می‌شود و من هم، درعین حال این جا جلوی پیشخوان هستم و هم آن بالا توی رختخواب چپیده ام و دارم سرم را تکان می‌دهم تا صدای این کلمات چپ اندر قیچیِ آدمهای سردماغِ پرخورِ مست و جیلینگ جیلینگ لیوان ها را خفه کنم. راستش این قصه ی هر شب من بود.
از میان خط ها و رنگ های این بخش جهان، به طور شفاف، شروع می‌کردم به درک بدبیاری این جهان که مثل این که من تنها سکنه‌ی این جا هستم . ولی شاید هم بدبختی واقعی همین جا بود، همین چراغ های روشن و چشم های باز، چون به هر حال تنها سمتِ ارزشمند هر چیزی در سایه است و آبجو فروشی اوربانوراتازی تنها چیزی که دارد صداهای از ریخت افتاده ای است که از توی تاریکی هم شنیده میشود شنید، « یک گنوچی با کره! » و تلق تلق بشکه های فلزی؛ و نورِ علائمِ خیابان مِه را می‌شکافت و پشت شیشه های مه گرفته طرح مبهم آدمی‌شکل می‌گرفت.
یک روز صبح با صدای تلفن کلودیا از خواب پریدم؛ اما از راهِ دور تلفن نمی‌کرد؛ همین جا بود، تو ی شهر، توی ایستگاهِ قطار و همان لحظه ای که رسیده بود، زنگ زد : چون وقتی داشته از کوپه اش پیاده می‌شده، یکی از هزار تا چمدانی را که همراه داشته، گم کرده.
بدو رفتم ایستگاه و دیدم دارد جلوی لشکری از باربرها وارد می‌شود. لبخندش هیچ نشانی از آن تشویشی که چند دقیقه پیش از پشت تلفن منتقل کرد نداشت. بسیار زیبا و باشکو ه بود. هر وقت که می‌دیدمش تعجب می‌کردم از این که می‌دیدم کاملاً فرق کرده است. حالا با عجله داشت شیفتگی اش را به این شهر بیان می‌کرد و بر تصمیم من برای سکونت در این شهر صحه می‌گذاشت. آسمان سربی بود؛ کلودیا از روشنی، از رنگهای خیابان تعریف کرد.
کلودیا توی هتلی بزرگ، سوئیتی گرفت. وقتی که رفتم توی لابی، بعد پیش مسئول پذیرش، او هم ورود مرا با تلفن خبرداد، بعد افتادم دنبالِ پادو تا آسانسور، تا برسم به اتاق. این ها اعصابم را داغان کرد. کلودیا تحت تاثیرم قرار داده بود، به ظاهر می‌گفت به خاطر کارش آمده است اما در واقع آمده بود چند روزی مرا ببیند: تحت تاثیرم قرار داد و افسرده ام کرد، چون جلوی چشمم، ورطه ای بین راه و رسم زندگی او و من دهان باز کرده بود.
ولی سعی کردم آن روز را خیلی خوب سر کنم، حتا مدت کمی‌هم توی اداره ماندیم ، آن هم برای این که مساعده رد کنم ، درحالی که داشتم روزهای استثنایی پیشِ رویم را تصور می‌کردم. اما مشکل این بود که کلودیا را کجا ببرم غذا بخوریم: رستوران های خیلی لوکس یا تفریحگاه های اطراف شهر را خو ب نمی‌شناختم. برای شروع، فکر کردم برویم یکی از تپه های نزدیک شهر.
یک تاکسی گرفتم. آن وقت بود که فهمیدم در این شهر هیچ کس بدون ماشین نمی‌تواند آدم متشخصی شود (حتا همکارم آواندرو یکی داشت)، من نداشتم، حتا نمی‌دانستم باید چه طور رانندگی کرد. ماشین نداشتن هیچ برایم مهم نبود، اما حالا که کلودیا پیشم بود، از این نداشتن خجالت می‌کشیدم. کلودیا، برعکس، به نظرش همه چیز سر جایش بود، گفت که اگر ماشین داشتم حتماً فاجعه ای اتفاق می‌افتاد، بعد کاری کرد که بیش تر ناراحت شدم، یعنی با صدای بلند گفت که به قابلیت های عملی من اهمیت نمی‌دهد، بلکه دیگر استعدادها ی مرا تحسین می‌کند، مثل این که گفتن نداشت این استعدادها حالا کجا هستند.
خب یک تاکسی گرفتیم، اما چه تاکسی ای! یک تاکسِی فکسنی که پیرمردی راننده اش بود. سعی کردم با مزه پرانی بگویم که درماندگی و فلاکت، ناگزیر به زندگی ام وارد می‌شود، ولی کلودیا اصلاً خیالش نبود که تاکسی چه قدر زشت است، اصلاً مثل این که این طور چیزها را حس نمی‌کرد، و من مانده بودم که از این فلاکتِ خودم بکاهم یا بیش تر همه چیز را به تقدیر حواله کنم .
به طرف تپه های سبزِ سمت شرق شهر بالا رفتیم. روز با نور زرد پاییزی روشن شده بود و رنگ های حومه هم طلایی شده بودند. توی تاکسی کلودیا را بغل کردم و اگر به عشق کلودیا راه می‌دادم، شاید آن زندگیِ سبز و طلایی هم سرم فریادمی‌کشید که زندگی همین است. تصاویر مبهم به سرعت از آن سمت جاده می‌گذشتند (وقتی کلودیا را بغل کردم، عینکم رابرداشته بودم.)
قبل از این که به آن رستوران کوچک برویم، به پیرمردِ راننده گفتم که ما را یک جایی ببرد تا از بالا منظره را ببینیم . از ماشین پیاده شدیم . کلودیا یک کلاه بزرگ سیاه سرش گذاشته بود و دور خودش می‌چرخید و توی دامنش باد افتاده بود. من این طرف و آن طرف می‌پریدم و قله ی سفید کوه های آلپ را نشان ش می‌دادم که بالای ابرها بود (اسمِ کوه ها را الکی می‌گفتم چون همه شان را نمی‌شناختم ). بعد طرفِ دیگر را نشانش دادم، ردیفِ دندانه دندانه ی تپه ها با دهکده ها و جاده ها و رودخانه ها، و آن پایین، شهر راکه مثل شبکه ای از چیزهای کوچک درخشان و تار بود که به دقت پشت هم ردیف شده بودند. نوعی حسِ گستردگی مرا گرفته بود؛ نمی‌فهمیدم که دارم به کلاه و دامن کلودیا نگاه می‌کنم یا به منظره. پاییز بود اما هوا تمیز بود و از آلودگی خبری نبود، ولی یک خبرهایی بود: مه غلیظی پای کوه ها بود، رگه های غبار روی رودخانه ها، زنجیر هی ابرها؛ و باد همه ی این چیزها را تکان می‌داد.
به دیواره ی کوتاهی تکیه کرده بودیم: من دست انداخته بودم دورِ کمر کلودیا و داشتم به نماهای بی پایان چشم انداز نگاه می‌کردم، یک دفعه ویرِش به جانم افتاد که این چیزها را تحلیل کنم، ولی از خودم ناراضی بودم چون به اندازه ی کافی به نام مکان ها و پدیده های طبیعی وارد نبودم؛ به جایش کلودیا داشت احساسات ش را از غلیان و فوران عشق بیان می‌کرد و نشان می‌داد که باهاش نمی‌شود کاری کرد . در این لحظه چیزی دیدم. به مچ کلودیا چنگ انداختم و محکم فشارش دادم. «نگاه کن ! آن پایین را نگاه کن!...»

‌نویسنده: ایتالو کالوینو
مترجم: شهریار وقفی‌پور
درباره:
داستانی از مجموعه داستان مورچه آرژانتینی، نوشته‌ی ایتالو کالوینو، چاپ اول 1383، انتشارات کاروان


برچسب‌ها: داستان مورچه آرژانتینی, بهترین داستان های کوتاه از بهترین نویسندگان جهان, ایتالو کالوینو, داستان کوتاه مه دود نوشته ایتالو کالوینو, داستان کوتاه
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 17:34  توسط spow  | 

اجزای تشکیل دهنده توربین بادی

ژنراتورهای مورد استفاده در توربین های بادی معمولاً از نوع ژنراتورهای القایی (آسنکرون )می باشد که اغلب دارای 4 یا 6 قطب می باشند ولی در برخی موارد از ژنراتورهای سنکرون نیز استفاده می شود . ژنراتورهای القایی در حوزه کاری خود می توانند به صورت موتور القایی به شبکه متصل شوند و توربین را به چرخش درآورند و به حوالی سرعت سنکرون برسانند .

 


روتور

روتور یک توربین از پره ها ،توپی و اجزای داخل آن تشکیل شده است. روتور از طریق توپی خود به محور سرعت پایین متصل است وانرژی دورانی خود را به محور سرعت پایین منتقل میکند.روتورها بر دو نوع با محور افقی (HAWT)و با محور عمودی (VAWT)ساخته می شوند و پره های آن را می توان از فایبر گلاس تقویت شده با پلی استر و یا چوب چند لایه و یا فولاد ساخت که پره های ساخته شده با فایبر گلاس تقویت شده سبک می باشند و تنش کمتری بر یاتاقانها و توپی وارد می کنند .

پره های ساخته شده با چوب چند لایه دارای مقاومت بسیار مطلوب در برابر خستگی می باشند و پره های فولادی به خاطر تکنولوژی ساده ساخت ، استحکام بالا و هزینه ساخت کم مورد استفاده قرار می گیرند.قطر پره های توربین ها می توانند از چند متر تا حدود چند ده متر ساخته شود و توان قابل تولید در یک توربین بادی متناسب با سطح دایره شکلی است که از چرخش پره های روتور به حول محور روتور حاصل می شود و به این دلیل با توجه به شرایط محیط و باد در هر منطقه ومیزان توان مورد نیاز ،پره های توربین روتور در اندازه های مختلف ساخته می شوند و پره های تا قطر روتور 85 متر برای تولید توان 2500 کیلو وات به صورت عملی طراحی و تولید شده است .

ژنراتور

ژنراتورهای مورد استفاده در توربین های بادی معمولاً از نوع ژنراتورهای القایی (آسنکرون )می باشد که اغلب دارای 4 یا 6 قطب می باشند ولی در برخی موارد از ژنراتورهای سنکرون نیز استفاده می شود . ژنراتورهای القایی در حوزه کاری خود می توانند به صورت موتور القایی به شبکه متصل شوند و توربین را به چرخش درآورند و به حوالی سرعت سنکرون برسانند .

ساختمان ساده و ارزان بودن و رنج وسیع آنها از چند وات تا چندین مگاوات باعث شده این ژنراتورها در بیشتر توربین های بادی مورد استفاده قرار گیرند ولی نقص عمده این ژنراتورها اخذ توان را اکتیو از شبکه می باشد که باعث پایین آمدن ظرفیت موجود در خطوط انتقال نیرو می شود و برای حل این مشکل باید از واحد های جبران ساز راکتیو در محل نیروگاه برای تأمین توان راکتیو مورد نیاز ژنراتور القایی استفاده کرد که باعث افزایش هزینه احداث نیروگاه می شود ولی این هزینه در مقایسه با استفاده از ژنراتورهای سنکرون گران قیمت که نیاز به نصب خازن ندارند ، بسیار کمتر می باشد .

اجزای اصلی تشکیل دهنده نیروگاه بادی محور افقی

1. پره ها (blades): بیشتر توربین ها بین 2 یا 3 پره دارند باد به پره ها برخورد می کند و باعث چرخش آنها می شود .

2. ترمز(brake): با استفاده از سیستم ترمز دیسکی هیدرولیکی می توان توربین را در مواقع عادی حتی اضطراری متوقف کرد .کلاً برای توقف و ترمز واحدها دو روش وجود دارد:

الف)در نوک پره ها پره ای دیگر موجود است (پره آیرودینامیکی)که از نوک پره اصلی فاصله دارد و تغییر حالت آن موجب توقف پره های اصلی می گردد (ترمز دینامیکی)

ب)پیچ کنترل : در این سیستم تمام پره تغییر وضعیت می دهد و نسبت به روش قبلی مدرن تر اس.برای بهره برداری کامل پره طوری قرار می گیرد که بیشترین سطح تماس را باد داشته باشد و همچنین در مواقعی که طوفان است و یا به خاطر سرویس نباید واحد به کار خود ادامه دهد پره ها طوری قرار می گیرند که کمترین سطح تماس را باد داشته باشند .

3. بخش کنترل (controller):

بخش کنترل ،توربین را هنگامی که سرعت باد بین 4 تا 25 متر بر ثانیه است بکار می اندازد و هنگامی که سرعت باد به بالاتر از 25 متر بر ثانیه می رسد آنها را متوقف می کند توربین ها نمی توانند در سرعتهای بیشتر از 25 متر بر ثانیه به کار خود ادامه دهند در سرعت بالای 30 متر بر ثانیه سقوط برج ها نیز وجود دارد.

4. جعبه دنده گیربکس (gearbox)

گیربکس توربین های بادی می توانند سرعت کم چرخش محور پره ها را با ضریب تبدیل مثبت به سرعت بالا در ژنراتور استفاده می شود ،تبدیل کند.

عموماً توربین های بادی از لحاظ دور به سه دسته تقسیم می شوند :

· دور ثابت

· دور متغیر

· دور دوره

توربین های بعضی از نیروگاهها از نوع دور ثابت هستند .در این گونه نیروگاهها گیربکس طوری طراحی گردیده است که ورودی آن متغیر ولی خروجی آن ثابت باشد .چرخ دنده ها به شفت سرعت پایین متصل هستند و آنها از طرف دیگر همانطور که در شکل 3-17 مشخص شده به شفت با سرعت بالا متصل می باشند و افزایش سرعت چرخش از 30 rpm تا 60 rpm به سرعتی حدود 1200 rpm تا 1500rpm را ایجاد می کنند.این افزایش سرعت برای تولید برق توسط ژنراتور الزامی است . هزینه ساخت گیربکس ها بالاست در ضمن گیربکس ها بسیار سنگین هستند .مهندسان در حال انجام تحقیقات گسترده می باشند تا درایوهای مستقیمی کشف نماید و ژنراتورها را با سرعت کمتری به چرخش درآورند تا نیازی به گیربکس نداشته باشند .

5. ژنراتور

توربین بادی

1. توربین های بادی با محور چرخش افقی

محور اصلی این توربین ها در راستای وزش باد و موازی با سطح زمین می باشد و از لحاظ تعداد پره ها این توربین ها می توانند دو پره ای و سه پره ای و یا چند پره ای باشند که از هر کدام در شرایط خاص با توجه به میزان وزش باد استفاده می شود ولی قاعده کلی استفاده از آنها بدین صورت است که هر چه سرعت باد بیشتر باشد تعداد پره های کمتری مورد نیاز می باشد.افزایش تعداد پره ها باعث سنگین شدن توربین می شود و بدین علت بیشتر از توربین های دو پره ای و سه پره ای استفاده می شود. توربین های با محور افقی با استفاده از سیستم گرداننده تعبیه شده در آنها می توانند زاویه محور توربین نسبت به راستای وزش باد را طوری تغییر دهند که همیشه راستای وزش باد بر محور توربین عمود باشد و انرژی بیشتری را بتوان از باد دریافت و به الکتریسیته تبدیل کرد .

از دیگر مزایای توربین های باد با محور چرخش افقی می توان به راندمان بالای آنها ،قابلیت تولید انرژی الکتریکی در سرعت های پایین اشاره کرد و از معایب آنها می توان به هزینه بالا و پیچیدگی ساخت این توربین ها و نیز ضرورت نصب ژنراتور در بالای سطح زمین اشاره کرد که باعث ایجاد مشکلات در تعمیرات ژنراتور می شود.

توربین های بادی با محور افقی از نظر جهت برخورد با باد به دو نوع توربین های با محور افقی رو به باد و توربین با محور افقی پشت به بد تقسیم می شوند که در توربین های رو به باد سطح دایره ای شکل حاصل از چرخش پره ها اولین قسمتی از توربین است که باد به آن برخورد می کند و برای بدست آوردن بیشترین میزان انرژی بادی همواره باید محور توربین بر راستای وزش باد عمود باشد و این امر با کمک نصب بادنما و سیستم گرداننده انجام می شود و تقریباً اغلب توربین های با محور افقی از نوع رو به باد با غابلیت حرکت در راستای وزش باد هستند ودر توربین های با محور افقی از نوع پشت به باد،ابتدا برج توربین با باد برخورد می کند و در نتیجه قسمتی از انرژی باد به موجب سایه اندازی بر روی دایره چرخش پره ها تلف خواهد شد و در این نوع سیستم ها نیاز به وجود بادنما و سیستم انحراف نمی باشد .

2. توربین های بادی با محور چرخشی عمودی

محور اصلی توربین های با محور چرخش عمودی به صورت عمود بر راستای وزش باد می باشد و بنابراین نیازی به سیستم انحراف محور توربین وجود ندارد.این توربین ها دارای ساختمان ساده تری نسبت به توربین های با محور افقی هستند و شامل قطعاتی با شکل های گوناگون مانند میله های عمودی که عمود بر راستای باد قرار می گیرند و میله های دیگر که در راستای باد قرار می گیرند ،می شوند که شکل خاص این نوع توربین ها باعث جمع شدن باد در توربین ها و چرخش محور توربین می شود.توربین های با محور عمودی اغلب دو پره می باشند و در انواع مختلف ساخته می شوند که متداول ترین آنها توربین های نوع داریوس ، اوانس و سانیوس می باشد.

توربین های با محور عمودی با هزینه پایین تر از توربین های با محور افقی ساخته می شوند و دارای ساختار فیزیکی و آیرو دینامیکی ساده تری هستند و از دیگر مزایای این توربین ها این است که ژنراتور این توربین ها بر روی زمین نصب می شود که باعث سادگی در تعمیرات و سرویس توربین می شود و نیز وزن این توربین های سبک و قیمت برج آن ارزانتر از توربین های با محور افقی است ولی عیب این توربینها پایین بودن راندمان کاری آنها است.


برچسب‌ها: اجزای تشکیل دهنده توربین بادی, نیروگاه, توربین بادی, نیروگاه بادی, توربین
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 13:44  توسط spow  | 

دانلود کتاب مبانی مدارهای الکتریکی

Fundamentals of Electric Circuits, 2nd Edition Charles K.Alexander Free Download

مبانی مدارهای الکتریکی نوشته چارلز الکساندر ویرایش دوم در این پست برای دانلود شما اماده شده است. کتاب مبانی مدارهای الکتریکی الکساندر شامل سه بخش ، 18 فصل و بیش از 930 صفحه مطلب در زمینه مدارهای الکتریکی و تحلیل مدارهای الکتریکی می باشد و یکی از رفرنس های مفید برای دانشجویان برق به حساب می اید.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر می باشد:

بخش اول - مدارهای DC

فصل 1 : مفاهیم اساسی مدارهای الکتریکی

فصل 2 : قوانین اساسی در مدارهای الکتریکی

فصل 3 : روش های تحلیل مدار

فصل 4 : قضایا و قواعد مدارهای الکتریکی

فصل 5 : تقویت کننده های فرایندی

فصل 6 : سلف و خازن

فصل 7 : مدارهای مرتبه اول

فصل 8 : مدارهای مرتبه دوم

بخش دوم - مدارهای AC

فصل 9 : مدارهای سینوسی و فازورها

فصل 10 : تحلیل مدارهای سینوسی در حالت پایا

فصل 11 : انالیز مدار توان AC

فصل 12 : انالیز مدارهای سه فاز

فصل 13 : مدارهای زوج مغناطیسی

فصل 14 : پاسخ فرکانسی

بخش سوم - تحلیل مدار پیشرفته

فصل 15 : تبدیل لاپلاس

فصل 16 : سری فوریه

فصل 17 : تبدیلات فوریه

فصل 18 : شبکه های دوپورته

برای دانلود کتاب مبانی مدارهای الکتریکی الکساندر ویرایش دوم به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com

برای دانلود حل المسائل مبانی مدارهای الکتریکی نوشته چارلز الکساندر ویرایش دوم به لینک زیر مراجعه فرمایید :


برچسب‌ها: دانلود کتاب مبانی مدارهای الکتریکی الکساندر, تبدیل فوریه سری فوریه تبدیل لاپلاس, دانلود, Fundamentals of Electric Circuits Alexander Free D, پاسخ فرکانسی تحلیل مدار مرتبه اول مرتبه دوم انالیز
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 13:14  توسط spow  | 

کنترل فرکانس و ولتاژ در شبکه قدرت

یكی از مهمترین فراسنج های كنترلی شبكه ، فركانس می باشد که تغییرات آن نمایانگر تغییر در فرایند تولید و مصرف است و به همین مناسبت ازعوامل بسیارمهم دربهره برداری و كنترل وضعیت شبكه می باشد. در بهره برداری شبکه، اطلاعات مربوط به فركانس شبكه باید بصورت لحظه ای ثبت گردد و این بدان معنی است كه حجم وسیعی از این اطلاعات در یك محدوده زمانی باید ثبت و مورد بررسی قرار گیرد. لازم به توضیح است که تغییرات فركانس بیش از مقدار نامی آن علاوه بر وارد آوردن صدمات به تاسیسات شبکه برق رسانی ، بر وسائل مشتركان برق نیز اثرات زیانباری خواهد داشت همچنین در صورتیكه فركانس شبكه در حد مطلوب و مجاز كنترل نگردد موجب عدم پایداری و حتی فروپاشی شبكه خواهد شد. در شبكه سراسری برق ایران طبق دستور العمل های ثابت بهره برداری ، تغییرات مجاز فركانس شبکه بین ۷/۴۹ تا ۳/۵۰ هرتز است . نمونه هایی از عدم کنترل بموقع فرکانس و فروپاشی شبکه به شرح زیر می باشد:
فروپاشی شبکه در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱ و همچنین فروپاشی بخش شمالی شبکه در ۱۲ فروردین ۱۳۸۲ که هر دو ناشی از عدم کنترل محلی فرکانس در بخش هایی است که به دلایل مختلف دچار حادثه شده اند .
در شبکه های قدرت در صورتیکه به دلایلی همچون قطع خطوط انتقال و یا خروج خود کار واحد های بزرگ تولیدی ، افت ناگهانی فرکانس اتفاق افتد و موجب کاهش فرکانس از حد مشخصی گردد، رله های قطع بار فعال شده و بخشی از مصرف را قطع می نماید تا تعادل بین تولید و مصرف برقرار گردد. عملکرد رله های اشاره شده زمانی اثر بخش خواهد بود که میزان تغییرات کاهشی فرکانس و ولتاژ در حدی باشد که فرصت لازم ( حداقل ۲۵۰ میلی ثانیه ) را در اختیار رله قرار دهد . زیرا در غیر این صورت رله ها عمل نکرده و فرکانس همچنان کاهش می یابد تا سرانجام فروپاشی حادث شود . عکس العمل سریع در تصحیح فرکانس و ولتاژ شبکه خصوصا" در زمان وقوع حادثه ، یکی از عوامل تعیین کننده می باشد . به طور سنتی تصحیح کننده های فرکانس عمدتا" نیروگاه های آبی مجهز به گاورنرهای سریع هستند که می توانند کل توان تولیدی خود را در ظرف چند ثانیه به میزان قابل توجه ای تغییر دهند . تنظیم کننده های ولتاژ نیز عمدتا" ژنـــراتورهای سنکرون مجهز به سیستم های AVR[۱] می باشند که در کسری از ثانیه وارد عمل می شوند . تنظیم فرکانس شبکه می تواند در هر نقطه از شبکه صورت پذیرد به شرط آنکه امـکان انتقال توان در خطوط در شبکه وجود داشته باشد . به عنوان مثال اگر حادثه ای در خراسان باعث کاهش فرکانس شبکه شود واحد های آبی در خوزستان می توانند نسبت به تصحیح فرکانس وارد عمل شوند اما پاره ای از مواقع این امر ممکن است موجب افزایش بار خطوط " دز اندیمشک " و یا " علی آباد – اسفراین " شود و حتی موجب قطع این خطوط گردد که در این حالت وضعیت شبکه بسیار آسیب پذیر خواهد شد . بنابراین به منظور حفظ پایداری و ایمنی شبکه، کنترل فرکانس و ولتاژ باید به گونه ای انجام پذیرد که قابلیت انجام عملیات کنترلی چه در منطقه و چه در کل شبکه وجود داشته باشد . با توجه به پراکندگی و تنوع نیروگاه ها در تمامی طول شبکه سراسری برق کشور ، قابلیت بالقوه کنترل فرکانس و ولتاژ شبکه بطور همزمان وجود دارد ولی به دلایل مشروحه زیر از آن استفاده درست نمی شود:
▪ درآمد نیروگاه ها بر اساس انرژی تولید است لذا جهت کسب درآمد ، نیروگاه ها همواره سعی در تولید در حد حداکثر ظرفیت عملی خود دارند . حتی در حال حاضر نیز که خریدار برق نیروگاه ها بازار برق می باشد ، نیروگاه ها تلاش دارند که قیمت های پیشنهادی خود را به گونه ای تنظیم نمایند که با حداکثر تولید در مدار باقی بمانند . لذا ذخیره ای جهت کنترل فرکانس موجود نمی باشد و اگر هم چنین ذخیره ای منظور شود هزینه ای بابت آن پرداخت نمی گردد .
▪ با توجه به تغییرات قابلیت تولید و محدویت جریان خروجی ژنراتورها ، معمولا" واحد نیروگاهی نمی تواند همزمان حداکثر تولید توان اکتیو و راکتیو را داشته باشد لذا در صورتیکه بخواهد جهت تامین ولتاژ مورد نیاز به تولید توان راکتیو بپردازد باید از تولید توان اکتیو خود بکاهد و این در حالی است که کاهش توان اکتیو بمعنی کاهش انرژی تولیدی و کاهش درآمد است .
از این دو مورد چنین استنباط می گردد که برای حفظ شبکه و کنترل فرکانس ضروری است از نظر موازین قانونی تمهیداتی اندیشیده شود تا انگیزه لازم برای تولید بار راکتیو مورد نیاز از سوی نیروگاه ها بوجود آید زیرا اگر چنین روندی شکل نگیرد خسارتهای ناشی از خاموشی بیش از پرداخت هزینه بار راکتیو تولیدی نیروگاه ها خواهد بود .
▪ رشد سالانه افزون بر ۱۰ درصد مصرف برق کشور و عدم وجود ذخیره کافی ، بهره برداری از شبکه را به سمتی سوق داده است که حاشیه های امنیتی شبکه کاهش یافته و نیاز امنیتی شبکه را تامین نمی نماید . بالطبع در چنین شرایطی احتمال خاموشی های ناخواسته افزایش یافته و احتمال ناپایداری شبکه نیز افزایش خواهد یافت تا حدی که تحت شرایط اضطراری نمی توان از فروپاشی شبکه جلوگیری نمود . با توجه به اینکه در شبکه های برق رسانی ، نیروگاه های آبی بیشترین سهم را در کنترل فرکانس به عهده دارند، پراکندگی این نوع نیروگاه ها می تواند کمک موثری به کنترل منطقه ای فرکانس باشد . در ایـران به علت شرایط خاص جغرافیایی و وجود رودخانه های عظیم، اکثر نیروگاه های برق آبی در جنوب غرب کشور واقع شده اند و اگر چه کنترل فرکانس شبکه سراسری را انجام می دهند ولیکن کنترل فرکانس بصورت منطقه ای همچنان با مشکل مواجه است . از سوی دیگر به دلیل کمبود منابع آبی کشور ، اولویت آب ذخیره شده در پشت ســـدها ، آبیاری و تامین آب مـــورد نیاز بخش های صنعتی و کشاورزی و آب شرب می باشد لذا تولید برق و استفاده از امکانات نیروگاه های برق آبی برای تنظیم فرکانس در اولویت دوم قراردارد و حتی در زمانــهای کم آبی و سال های خشکسالی ،کنترل بوسیله این نیروگاه ها با مشکل مواجـــه می گردد . با عنایت به مشکلاتی که به آن اشاره شده است، معاونت راهبری شبکه برق شرکت مدیریت شبکه بر آن شد تا طرح ها را جهت بهبود شرایط تهیه نماید تا با کمک مسئولین صنعت برق و سایر نهادهای تصمیم گیرنده ، خدمات کیفی و کمی مطلوبی ارائه گردد . رئوس اقدامات پیش بینی شده به شرح زیر می باشد .
۱) ارائه طرح راه اندازی بازار خدمات جنبی کنترل فرکانس و کنترل ولتاژ به هیئت تنظیم بازار جهت ایجاد انگیزه های اقتصادی در شرکت های تولید برق حرارتی با هدف بهبود قابلیت کنترل فرکانس منطقه ای
۲) مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه های تلمبه ذخیره ای در نقاط مختلف کشور پهناور ایران
هر چند ایران کشوری است با شرایط اقلیمی نیمه خشک و کویری ولیکن با توجه به کوهستانهای پراکنده و شیب های تند فلات قاره، امکان ساخت حوضچه های آبی در فواصل نزدیک و با اختلاف ارتفاع مناسب وجود دارد و می توان از آنها به عنوان ســـدهای تلمبه ذخیره ای برای ذخیره سازی انرژی در ساعات کم باری و نیز تنظیم فرکانس و ولتاژ در منطقه اســــتفاده نمود. در ضمن یادآور می شود كه نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه با قدرت ۱۰۰۰ مگاوات تا سال ۱۳۸۷ به بهره برداری خواهد رسید .
● مخابرات
به جرات می توان گفت كه اگر مخابرات نبود زندگی به شیوه امروزی غیرممكن می شد . تصــور كنید حركت قطارها، هواپیــماها، كشتی ها، فعالیت های بانكی، امنیت راه ها وشهرها، اورژانس بیمارستان ها، رسانه ارتباطی صوتی و تصویری و هزاران مورد دیگر چه وضعی داشتند. با نگاهی ساده می توان دریافت كه مخابرات در زندگی روزمره نقش بسزائی دارد و قسمت اعظم فعالیت های زندگی توسط ارتباطات انجـام می گیرد . اینها تنها گوشه ای از نقش مخابرات عمومی می باشد یقینا" مخابرات صنعتی كه در صنایع بزرگ مانند برق، نفت و گاز استفاده می شوند از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار هستند، شاید اغراق نباشد اگر گفته شود بدون مخابرات پایش، كنترل و راهبری شبكه برق غیر ممكن خواهد شد . با توجه به اینكه شبكه های مخابراتی عمومی(public ) جوابگوی كلیه نیازهای ارگانهای صنعتی نیست و به عنوان یك شبكه مطمئن همیشه در دسـترس نمی باشد لذا صنایع بزرگ در دنیا به ناچار در فكر احداث شبكه ارتباطی كاملا" مستقل بوده اند. صنعت برق ایران از ابتدای تاسیس، سیستم های مخابرات اختصاصی و مستقلی داشته است که عبارتند از:
▪ پی ال سی( Power Line Carrier)
سیستم فرستنده و گیرنده ائی كه از خطوط فشار قـوی برای ارسال فرامین حفاظتی و اطلاعات پست و نیروگاه و همچنین برقراری ارتباط تلفنی استفاده می نماید و بخش اعظم اطلاع رسانی و ( DTS[۲] ) پست ها با استفاده از این سیستم به مراكز دیسپاچینگ (AOC[۳])منطقه ای انجام می شود. مهمترین نقش پی ال سی ارسال و دریافت فرمانهای حفاظتی برای جداسازی تجهیزات و یا خطوط معیوب و جلوگیری از گسترش عیب به بقیه بخش ها می باشد.
▪ بی سیم
یك وسیله ارتباطی سریع و مطمئن است که در ارسال یك پیام مشترك به تعداد زیادی از پست ها و نیروگاه ها بصورت همزمان ( در مواقع ضروری) و برای ارتباط نقطه به نقطه استفاده می شود.
▪ مراكز تلفن
امكان راه یابی به خطوط شهر (PTT[۴])، عملیات ارتباطات داخلی در ساختمانهای اداری ، ستادی وهمچنین ترانزیت شماره ها را به سایر پست ها و نیروگاه ها انجام می دهند.
▪ مایكروویو
به عنوان سیستم پر ظرفیت مابین دو مركز مخابراتی مورد استفاده می باشد ، این سیستم اطلاعات و DTS پست های شعاعی را كه در یك نقطه (گره مخابراتی) جمع آوری شده اند به مركز مخابرات اصلی و یا به مركز دیسپاچینگ ارسال می نماید این تجهیزات ، ارتباطات و نیازهای دیسپاچینگ های ششگانه فعال و ســه دیسپاچینگ در حال ساخت و همچنین دیسپاچینگ ملی را با پست ها و نیروگاه های سراسر كشور تامین می كنند. با توجه به افزایش روز افزون تعداد پست ها و نیروگاه ها و پیشرفت سریع در تجهیزات مخابراتی و تغییر سیستم ها از آنالوگ به دیجیتال و افزایش ظرفیت سیستم های مخابراتی صنعت برق اقدام به احداث شبكه فیبر نوری نموده است باید در نظر داشت كه استفاده از دکلهای خطوط انتقال كه اساسا" به منظور انتقال انرژی احداث می گردند مصون ترین شیوه برای نصب فیبر نوری می باشد بدین صورت که به جای سیم محافظ از (OPGW[۵] ) استفاده می شود كه علاوه بر ایفاء نقش سیم زمین به عنوان محیط انتقال، استفاده می گردد . البته با توجه به ظرفیت بسیار بالای فیبر نوری امكان واگذاری آن به سایر ارگانها مانند نفت، گاز، شركت مخابرات، راه آهن ، صدا و سیما ، بانكها و… مقدور می باشد كه می تواند درآمد قابل توجهی هم برای صنعت برق داشته باشد.
● مزیت های فیبر نوری
▪ مصونیت در برابر نویز و امواج الكترومغناطیسی
▪ امكان ارسال داده های اطلاعاتی با سرعتهای بالا و مطمئن
▪ امكان ارسال تصاویر پست و نیرو گاه برای دیسپاچینگ برای تصمیم گیری به موقع
در صنعت برق از چند سال گذشته اقدام به احداث شبكه فیبر نوری شده است . امید آنکه با تكمیل این شبكه كلیه نیازهای صنعت برق و سایر ارگانهای مملكت وهمچنین ارتباطات پر ظرفیت با سایر كشورهای همسایه تامین گردد. در حال حاضر از مجموع ۶۹۵۴ كیلومتر فیبرنوری مصوب تا كنون مقدار ۴۲۱۰ كیلومتر كابل فیبرنوری تامین گردیده است. كه مقدار ۸۲۵ كیلومتر آن در حال بهره برداری است و مقدار ۳۳۸۵ كیلومتر آن كابل كشی شده كه در صورت خرید ترمینال های نوری آنها به بهره برداری خواهد رسید.
● ساخت داخل کابل OPGW و تجهیزات جنبی مربوطه
از سال ۱۳۷۳ ساخت کابل OPGW در داخل کشور وارد مرحله جدیدی شده و در این راستا شرکت تجهیزات برقی ایران با شرح وظایف تولید قطعات مورد نیاز صنعت برق خصوصا" انتقال تاسیس گردید . از طرف دیگر شرکت آلومتک با خرید تجهیزات فنی امکان تولید آلومینیوم آلیاژی و هادی های فیبر نوری را در کشور فراهم نمود به طوری که با تولید سالیانه ۷ هزار تن هادی آلیاژی توسط این شرکت نیاز شبکه جنوب و شمال کشور با توجه به شرایط جوی این مناطق مرتفع خواهد شد. ضمنا" در زمینه ساخت تجهیزات جنبی فیبر نوری اعم از تجهیزات آویزی و کششی شرکت های یراق آوران پویا ، مصپا و آلدا فعال بوده و ۸۰ درصد از نیازهای داخل کشور را تامین می نمایند.

متن کامل مقاله از سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اطلاعات تکمیل شده:

دانلود کنید.


برچسب‌ها: کنترل فرکانس و ولتاژ در شبکه قدرت, کنترل فرکانس, فرکانس شبکه, تریپ نیروگاه جزیره ای شدن پست انتقال شبکه برق فرکا, دانلود مقالات مهندسی برق
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 10:24  توسط spow  | 

دانلود جزوه اموزش نرم افزار surfcam

نرم افزار surfcam از جمله نرم افزارهای موفق در زمینه ساخت قطعات و ماشینکاری می باشد در این جزوه با مباحث زیر آشنایی پیدا میکنیم:

فصل اول: آشنایی با محیط های نرم افزار

فصل دوم : آشنایی با ابزارها

فصل سوم : استراتژی های دو محوره

فصل چهارم : استراتژی های سه محوره

فصل پنجم : SRM استراتژی خشن تراشی

دانلود فایل جزوه اموزشی نرم افزار surfcam

دانلود کنید.

format: pdf

حجم فایل : 2.5 مگابایت

pass : mechanicspa.mihanblog.com

منبع


برچسب‌ها: دانلود فایل جزوه اموزشی نرم افزار surfcam, دانلود جزوات مهندسی مکانیک, دانلود جزوه, استراتژی های دو محوره سه محوره مکانیک ساخت و تولی, اموزش نرم افزار surfcam
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 13:49  توسط spow  | 

دانلود کتاب یادداشت هایی در مکانیک محیط های پیوسته ادواردو چاوز

Eduardo W.V.Chaves Notes on Continuum Mechanics free Download

یادداشت های درسی در روش های عددی در علم و مهندسی

کتاب 700 صفحه ای یادداشت هایی در مکانیک محیط های پیوسته ادواردو چاوز یک رفرنس خوب و مکمل عالی برای تدریس و فراگیری درس مکانیک محیط های پیوسته می باشد که در این پست برای استفاده دوستان اپلود شده است.

ادواردو چاوز استاد دانشکده مهندسی عمران کاستیلای اسپانیا می باشد و کتاب برای رشته های مهندسی عمران و مهندسی مکانیک میتواند مفید واقع شود.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر می باشد :

مقدمه

فصل 1 : تانسورها

فصل 2 : سینماتیک در محیط های پیوسته

فصل 3 : تحلیل مولفه فشار

فصل 4 : عینیت و وجود تانسورها

فصل 5 : معادلات اساسی مکانیک محیط های پیوسته

فصل 6 : مقدمه ای بر معادلات ساختاری(تشکیل دهنده)

فصل 7 : الاستیسیته خطی

فصل 8 : هایپرالاستیسیته

فصل 9 : پلاستیسیته

فصل 10 : ترمو الاستیسیته

فصل 11 : مکانیک شکست

فصل 12 : مقدمه ای بر سیالات در مکانیک محیط های پیوسته

برای دانلود کتاب یادداشت هایی در مکانیک محیط های پیوسته ادواردو چاوز به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com


برچسب‌ها: Eduardo Chaves Notes on Continuum Mechanics free D, دانلود کتاب یادداشت هایی در مکانیک محیط های پیوسته, مکانیک محیط های پیوسته, الاستیسیته, پلاستیسیته ترموالاستیسیته مکانیک شکست دانلود
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 13:42  توسط spow  | 

منابع کنکور کارشناسی ارشد – رشته IT (مهندسی فناوری اطلاعات)1) زبان تخصصی (با ضریب 1) ( 30 سؤال )
2) مجموعه ی دروس عمومی (با ضریب 2) ( هر درس 10 سؤال )

الف) ساختمان های گسسته
کتاب درس: ساختمان های گسسته، دکتر قلی زاده.
ریاضی گسسته، گریمالدی.
ریاضی گسسته، ترمبلی.
کتاب تست: پوران پژوهش.

ب ) ساختمان داده ها
کتاب درس: ساختمان داده ها و الگوریتم ها در پاسکال، c، c++، هورویتز.
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا، سارتج سهنی.
ساختمان داده ها، سیمور لیپ شوتز.
کتاب تست: ساختمان داده ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور.
جزوه ی ساختمان داده ها، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ت ) طراحی الگوریتم

کتاب درس: مقدمه ای بر طراحی الگوریتم،معروف و مشهور به
CLRS.
طراحی الگوریتم، نیپولیتان، نعیمی پور.
طراحی الگوریتم، قلی زاده.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.
جزوه ی طراحی الگوریتم، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ث ) مهندسی نرم افزار

کتاب درس: مهندسی نرم افزار، پرسمن. (ویرایش پنجم و ششم).
مهندسی نرم افزار، سامرویل (ویرایش پنجم).
تحلیل و طراحی نرم افزار، بنت لی.
مهندسی نرم افزار کلاسیک و شی گرا، ساش.
ج ) شبکه های کامپیوتری

کتاب درس: شبکه های کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمه ی ملکیان، زارع پور و پدرام.
شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگز.
کتاب تست: 3000 مسئله ی حل شده در شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، دکتر فتحی و مهندس صفائی.

ح ) مدیریت فناوری اطلاعات

کتاب درس: جزوه ی دانشگاه امیرکبیر.

دروس دیگر ( با ضریب 1 )
3) هوش مصنوعی ( 10 سؤال )
کتاب درس: هوش مصنوعی، نوشته ی راسل و نوروینگ.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدچهارم.

4) پایگاه داده ها ( 10 سؤال )

کتاب درس: پایگاه داده ها، سی جی دیت.
پایگاه داده ها، رامز المصری.
اصول طراحی بانک های اطلاعاتی، مصطفا حق جو.
اصول طراحی پایگاه داده ها، دکتر روحانی رانکوهی.
کتاب تست: پایگاه داده ها، مقسمی.

5) سیستم عامل ( 10 سؤال )

کتاب درس:
سیستم عامل، استالینگز.
سیستم عامل، سیلبرشاتس.
سیستم عامل، تننباوم.
جزوه ی سیستم عامل موسسه ی پرسپولیس.
تست: سیستم عامل، مقسمی، درس و کنکور.

6) معماری ( 10 سؤال )

کتاب درس: معماری کامپیوتر، موریس مانو.
معماری و سازماندهی کامپیوتر، استالینگز.
تست: کتاب پوران پژوهش، جلد آبی

توجه مهم : منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی درآزمون ارشد نمی باشد.


برچسب‌ها: منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته IT مهندسی فناوری اط, ساختمان گسسته زبان تخصصی ساختمان داده طراحی الگوری, کنکور کارشناسی ارشد, منابع کنکور کارشناسی ارشد, مهندسی فناوری اطلاعات
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 10:51  توسط spow  | 


راز های بازاریابی

همانطور که ميدانيد بازاريابي يکي از پر درآمد ترين مشاغل دنياست ولي در عين حال يکي از مشکل ترين آنها.‏
حتما ديده ايد افرادي که بازارياب هستند و يکسره از کار  و درآمد خود بد ميگويند و از اين شاخه به آن شاخه ميپرند.‏
اين افراد نميدانند که موج منفي و شکست را خودشان به ارمغان مي آورند.‏

در مقاله ذيل گوشه اي از تجارب عملي 20 ساله خود را در در حوزه بازاريابي و فروش اختيار شما قرار داده ام:‏
اولين راز بازاريابي داشتن اراده قري است و هيج جواب منفي نبايد  شما رو نا اميد  و مايوس نکند.‏
شما بايستي هر جلسه بازاريابي که با مشتري داريد را آناليز نماييد و دليل موفقيت و يا شکست در جلسه را ريشه يابي کنيد. و از شکست ها پله هايي براي موفقيت براي خود بسازيد.اين جمله را هميشه در ذهن داشته باشيد که غير ممکن وجود ندارد و با اراده ، پشتکار و توکل به خدا شما موفق خواهيد شد

‏. نکته ديگر اين است که پيگيري کار بازاريابي و ارتباط با مشتري هميشه بايد در حد استاندارد باشد. پيگيري بيش از حد، مشتري را کلافه کرده و شما لحظه به لحظه  از رسيدن به هدف دور ميکند.زماني که براي بازاريابي به شرکت يا سازماني مراجعه ميکند کار شما بسيار حساس است و بسيار حساب شده بايستي جلسه را شروع کرده و جلسه را هدايت کرده و با ترفند و شگرد خاصي بايستي جلسه رو به اتمام برسانيد. در بدو ورود نکته بسيار مهم چيست؟ "لبخند" بلي لبخند . موثر ترين راه ورود به قلب مشتري.‏

شما به محض ورود به جلسه قبل از هر چيزي با يک لبخند آرام بخش ميتوانيدجايگاهي در دل مشتري براي خود باز کنيد بعد از آن سلام کنيد. در يک نگاه بايستي اتاق مدير را آناليز کنيد خصوصيات اخلاقي مشتري سبک تابلو هاي روي ديوار و سليقه  ايشان به موفقيت شما ميتواند کمک بسزايي بنمايد. آرامش کامل داشته باشيد . مبادا  جلسه براي مدير خسته کننده باشد. در جلسه هميشه به ياد داشته باشيد که  بايستي زمان را مديريت کنيد. زياد صحبت نکنيد.حتما شما بازارياب هايي ديده ايد که به محض شروع جلسه  پيوسته  شروع به معرفي کار خود ميکنند و حتي فرصت نفس کشيدن به مشتري نميدهند. اين طرز معرفي اشتباه بوده و مدير را کلافه ميکند.و معمولا بازارياب در پايان جلسه اين پاسخ را  از مدير مي شنود: "بررسي ميکنيم به شما خبرميدهيم"‏

‏ ارتباط متقابل نتيجه بهتري داشته و باعث ميگردد مخاطب احساس خستگي نکند و بيشتر به هدف نزديک تر ميشويد.ضمن اين که شما در اين ارتباط متقابل شايد به اين نتيجه برسيد که بايستي مسير معرفي را عوض کنيد و مسير درست را انتخاب کنيد.هيچ وقت در کارتان پل هاي پشت سرتان را خراب نکنيد. يعني اين که هميشه به مشتري احترام گذاشته  و در جلسه شما هر نتيجه اي که گرفتيد براي شما فرقي نبايد داشته باشد و هميشه با احترام جلسه را ترک کنيد. هيج وقت در پايان معرفي محصول و زمان شنيدن پاسخ نهايي ، مشتري نبايد عکس  العمل شما را متوجه شود يعني چنانچه جواب، منفي بود شما نبايد ناراحت شويد و مهمتر اين که اگر به شما جهت خريد محصولات يا خدماتتان جواب مثبت داده شد نبايستي خيلي احساس خوشحالي از خود نشان دهيد. هميشه حالت متعادل داشته باشيد . براي گرفتن نتيجه جلسه مدير  در خيلي از مواقع به شما خواهد گفت که خبر ميدهد. خبر دادن مشتري سعي کنيد ظرف زمان داشته باشد شما ميتوانيد با احترام اين را از مدير بپرسيد که تا چه تاريخي نتيجه به شما اعلام مي گردد


برچسب‌ها: رازهای بازاریابی, مدیریت بازرگانی, مشتری فروش مدیریت بازار بازاریابی شغل, دانلود مقاله, بازاریابی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 10:47  توسط spow  | 

مدیریت منابع انسانی Human Resources Management

1- مقدمه

مديريت امور كاركنان حوزه‌اي است كه به اندازه كل حوزه مديريت قدمت دارد اما به طور طبيعي دستخوش تغيير و تكامل شده است. نقطه عطف اين تغيير و تكامل جايي است كه به جاي مديريت كاركنان، مديريت منابع انساني  مطرح مي‌شود. مديريت منابع انساني علاوه بر دارا بودن مباني و مفاهيم مديريت كاركنان، رويكردهاي كلي‌تر و جديد‌تري را در مديريت نيروي انساني در نظر مي‌گيرد.
 
2-  تعريف
مديريت منابع انساني معطوف به سياست‌ها، اقدامات و سيستم‌هايي است كه رفتار، طرز فكر و عملكرد كاركنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند
مديريت منابع انساني عبارتست از رويكردي استراتژيك به جذب، توسعه، مديريت، ايجاد انگيزش و دست‌يابي به تعهد منابع كليدي سازمان؛ يعني افرادي كه در آن يا براي آن كار مي‌كنند
مديريت منابع انساني فرايندي شامل چهار وظيفه جذب، توسعه، ايجاد انگيزش و نگهداشت منابع انساني است
مديريت منابع انساني يعني مديريت كاركنان سازمان
مقصود از مديريت منابع انساني سياست‌ها و اقدامات مورد نياز براي اجراي بخشي از وظيفه مديريت است كه با جنبه‌هايي از فعاليت‌ كاركنان بستگي دارد، به ويژه براي كارمنديابي، آموزش دادن به كاركنان، ارزيابي عملكرد، دادن پاداش و ايجاد محيطي سالم و منصفانه براي كاركنان سازمان. براي مثال اين سياست‌ها و اقدامات دربرگيرنده موارد زير مي‌شود:
تجزيه و تحليل شغل (تعيين ماهيت شغل هر يك از كاركنان)
برنامه‌ريزي منابع انساني و كارمنديابي
گزينش داوطلبان واجد شرايط
توجيه و آموزش دادن به كاركنان تازه استخدام
مديريت حقوق و دستمزد (چگونگي جبران خدمت كاركنان)
ايجاد انگيزه و مزايا
ارزيابي عملكرد
برقراري ارتباط با كاركنان (مصاحبه، مشاوره و اجراي مقررات انضباطي)
توسعه نيروي انساني و آموزش
متعهد نمودن كاركنان به سازمان
3-  مديريت منابع انساني و مديريت كاركنان
براي دهها سال، اجراي وظايف انتخاب، آموزش و جبران خدمت كاركنان وظايف اصلي حوزه‌اي به نام مديريت كاركنان بود. اين وظايف بدون توجه به اينكه چگونه به يكديگر مرتبط هستند انجام مي‌شدند. اما اكنون حوزه‌اي به نام مديريت منابع انساني مطرح شده است.
مديريت منابع انساني آنطور كه در حال حاضر درك مي‌شود، به جاي رد يا حذف، تعميمي از نيازمندهاي سنتي اداره اثربخش كاركنان است. در اين حوزه درك مناسبي از رفتار بشري و مهارت استفاده از اين درك و بينش نياز است. هم‌چنين داشتن دانش و درك از وظايف مختلف كاركنان و آگاهي از شرايط محيطي ضروري است
مديريت منابع انساني در دهه 1980 ظهور كرد و توسط طرفداران آن به عنوان فصل جديدي در مديريت نيروي انساني تكامل يافت. اكنون اين توافق وجود دارد كه مديريت منابع انساني جايگزين مديريت كاركنان نمي‌شود بلكه به فرايندهاي مديريت كاركنان از منظر متفاوتي مي‌نگرد. هم‌چنين فلسفه‌هاي اصلي آن تا حد قابل ملاحظه‌اي متفاوت از مفاهيم سنتي مديريت كاركنان است. با اين همه برخي از رويكردهاي خاص مديريت كاركنان و روابط كاركنان مي‌توانند تحت عنوان رويكردهاي مديريت منابع انساني توصيف شوند زيرا در راستاي فلسفه اساسي مديريت منابع انساني هستند .
مديريت منابع انساني رويكردي جامع به مديريت استراتژيك منابع كليدي سازمان يعني منابع انساني است. مديريت منابع انساني نه تنها رويكردي از روي سودآوري به مديريت كاركنان است بلكه رويكردي ويژه به روابط كاركنان با تأكيد بر تعهد و دو طرفه بودن ارتباط دارد
 
4- فلسفه مديريت منابع انساني
منابع انساني مهمترين دارايي يك سازمان است و مديريت اثربخش آنها كليد موفقيت سازمان است.
اگر سياست‌ها و رويه‌هاي مربوط به كاركنان سازمان با همديگر تطابق و سهم قابل ملاحظه‌اي در دستيابي به اهداف سازمان و برنامه‌هاي استراتژيك داشته باشند دستيابي به موفقيت سازماني محتمل‌تر است.
فرهنگ و ارزش‌هاي كلي، شرايط سازماني و رفتار مديريتي كه از آن فرهنگ نشأت مي‌گيرد تأثير زيادي بر دستيابي به تعالي مطلوب مي‌گذارد. چنين فرهنگي نيازمند مديريت شدن است بدين معني كه بايد تلاشي مستمر براي ايجاد پذيرش و انجام آنها صرف شود.
دستيابي به يكپارچگي نيازمند تلاش مستمر است. منظور از يكپارچگي اين است كه تمام اعضاي سازمان با داشتن حسي از مقصود مشترك با يكديگر كار كنند.
 
5- رويكردهاي مديريت منابع انساني
دو رويكرد كلي در مديريت منابع انساني وجود دارد: رويكرد سخت و رويكرد نرم.
رويكرد سخت: به كاركنان مانند ديگر منابع نگاه مي‌شود كه بايد معادله ورودي- خروجي برقرار شود و به صورت كارآمد اداره شوند.
رويكرد نرم: بيشتر به اين حقيقت توجه مي‌كند كه نمي‌توان با كاركنان مانند ديگر منابع رفتار كرد زيرا برخلاف ديگر منابع، منابع انساني فكر كرده و عكس‌العمل نشان مي‌دهند. در اين رويكرد بر استراتژي‌هايي براي دستيابي به تعهد از طريق آگاه ساختن كاركنان از مأموريت، ارزش‌ها، برنامه‌هاي سازمان و شرايط محيطي، مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري در مورد چگونگي انجام امور و گروه‌بندي كاركنان در تيم‌هاي كاري بدون نظارت رسمي تأكيد بيشتري مي‌شود.
در واقع رويكرد سخت بر فرايند مديريت امور كاركنان تمركز مي‌كند در حالي كه رويكرد نرم بر طرز تلقي كاركنان و چگونگي رفتار با آنان تأكيد مي‌كند. رويكرد سخت سيستم‌ها، رويه‌ها و دستور‌العمل‌ها و چگونگي انجام فرايندها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. رويكرد نرم عوامل انساني و رفتاري را در نظر مي‌گيرد.
 
6-  اهداف مديريت منابع انساني
اهداف اساسي مديريت منابع انساني حصول نتايج مطلوب از تلاش‌هاي جمعي كاركنان سازمان است كه مي‌توان به صورت زير آن را بيان نمود:
·         تأمين نيروي انساني با حداقل هزينه
·         پرورش و توسعه استعدادها و مهارت‌هاي افراد
·         حفظ و نگهداري نيروهاي لايق و ايجاد روابط مطلوب بين آنان
·    تأمين احتياجات مادي و معنوي و جلب رضايت پرسنل بطوري كه همسويي لازم بين اهداف شخصي آنها، و هدف‌هاي سازمان ايجاد گردد.
 
7-  وظايف مديريت منابع انساني
 همانطور كه در تعاريف مديريت منابع انساني آمد وظايف كلي عبارتند از: جذب، توسعه ايجاد انگيزش و نگهداشت. اما اين وظايف را مي‌توان به حوزه‌هاي فعاليت زير دسته‌بندي كرد:
سازماندهي
·         طراحي سازمان
·         طراحي شغل
·         تجزيه و تحليل شغل
·         طبقه‌بندي مشاغل
2.                             جذب منابع انساني
·         برنامه‌ريزي
·         كارمنديابي
·         انتخاب
·         استخدام
توسعه و منابع انساني
·         مديريت عملكرد
·         آموزش
مديريت پاداش
·         حقوق و دستمزد
·         ارزشيابي مشاغل
·         پاداش
·         مزايا
روابط كاركنان
·         روابط صنعتي
·         مشاركت
·         ارتباطات
بهداشت، ايمني و رفاه
·         بهداشت و ايمني
·         رفاه
.    امور اداري استخدام و كاركنان
·     چارچوب قانوني و مقررات دولتي
·     رويه‌ها و اقدامات استخدام
·     سيستم اطلاعاتي منابع انساني
البته مدل‌هاي متفاوت ديگري نيز براي دسته‌بندي وجود دارد اما همه آنها تقريباً همين اجزاء را شامل مي‌شوند.
 
8-     عوامل مؤثر بر مديريت منابع انساني
عوامل بيروني
·     قوانين و مقررات
·     بازار نيروي كار
·     فرهنگ جامعه
·     سهامداران
·     رقابت
·     مشتريان
·     فناوري
عوامل دروني
·     اهداف اساسي يا رسالت سازمان
·     خط‌مشي‌ها
·     جو و فرهنگ سازماني
 
9- ويژگي فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني
مديريت منابع انساني شامل انجام فعاليت‌هايي است كه داراي مباني، مفاهيم، فرايندها و ابزارهاي متفاوتي هستند تا حدي كه در سازمان‌هاي بزرگ براي برخي از آنها واحدهاي مستقلي تشكيل مي‌دهند. با وجود تفاوت ماهيتي بين اين فعاليت‌ها، بيشتر آنها داراي ارتباط از جهت عمليات و اطلاعات هستند. نوزده فعاليت مشخص از مديريت منابع انساني عبارتند از:
1- تجزيه و تحليل مشاغل                              2- طراحي شغل
3- طبقه‌بندي مشاغل                                   4- ارزشيابي مشاغل
5- برنامه‌ريزي نيروي انساني                            6- كارمنديابي
                                             7- انتخاب
8- انتصاب                                                  9- اجتماعي كردن
 10- آموزش كاركنان                                     11- ارزيابي عملكرد
12- بهداشت و ايمني                                   13- بيمه و بازنشستگي
14- رفاه                                                  15- انگيزش، مشاركت و روابط كاركنان
 16- حقوق و دستمزد                                   17- پاداش
 18- جابجايي                                              19- انضباط
 
10- مديريت منابع انساني در قالب يك سيستم
هيچ يك از منابع مطالعه شده در اين زمينه، مجموعه فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني را در قالب سيستمي از فرايندهاي مرتبط و به هم پيوسته ترسيم و تشريح نكرده‌اند. يكي از دلايل اين واقعيت اين است كه فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني به قدري متفاوت، متنوع و داراي مباني مختلف هستند كه تجمع تمام آنها در قالب يك سيستم امكان‌ناپذير است.
همانند تقسيم‌بندي رويكردهاي سخت و نرم به مديريت منابع انساني، فعاليت‌هاي آن را هم مي‌توان در دو دسته سخت و نرم گنجاند. به عنوان مثال مبحث انگيزش كاركنان يك فعاليت كاملاً نرم است در حالي كه فعاليت حقوق و دستمزد يك فعاليت كاملاً سخت است. البته اين دسته‌بندي فرضي است چرا كه ميزان سختي يا نرمي داراي طيفي خواهد بود. به هر حال، عليرغم نبود چنين تصوير سيستماتيك از فعاليت‌هاي سخت مديريت منابع انساني، مي‌توان سيستمي براي آن طراحي كرد كه شامل فعاليت‌هاي رويه‌پذير باشد.
 
11- سيستم اطلاعات منابع انساني
تعاريف مختلفي از سيستم اطلاعات منابع انساني وجود دارد. در بيون(1997) تعاريف زير آمده است:
يك سيستم رايانه‌اي فقط براي جمع‌آوري، ذخيره، نگهداري، بازيابي داده‌هاي مورد نياز يك سازمان از كاركنانش.
علاوه بر استفاده فوق براي كمك به برنامه‌ريزي، امور اداري، تصميم‌گيري و كنترل فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني طراحي مي‌شود.
يك سيستم اطلاعات منابع انساني بايد رويكردي يكپارچه براي جمع‌آوري، ذخيره، تحليل و كنترل جريان اطلاعات منابع انساني در داخل يك سازمان تعريف شود.
شرمان، بوهلندر و اسنل (1998، 8) سيستم اطلاعات منابع انساني را سيستمي تعريف مي‌كنند كه اطلاعات جاري و دقيق براي مقاصد كنترل و تصميم‌گيري فراهم كند. به گفته آنها طبق يك پيمايشي كه اخيراً انجام شده است بيشتر فناوري اطلاعات استفاده شده، براي نگهداري اطلاعات كاركنان، نظارت بر عمليات حقوق و دستمزد، نگاهداري اطلاعات مربوط به غيبت‌ها و مرخصي‌ها و انجام امور اداري و استخدام و برنامه‌هاي آموزشي بوده است.
اسكارپلو و لدوينكا (1988، 714) سيستم اطلاعات منابع انساني را بخشي از سيستم اطلاعاتي سازمان مي‌دانند كه اطلاعات لازم را براي تصميم‌گيري در امور منابع انساني ارائه مي‌دهد.
تفاوت در سطح استفاده از سيستم اطلاعات منابع انساني در تعاريف فوق، اشاره به اين مطلب دارد كه مي‌توان سيستم اطلاعات منابع انساني را در قالب يكي از سيستم‌هاي اطلاعاتي مانند سيستم پردازش عمليات، سيستم اطلاعات مديريت، سيستم پشتيبان تصميم‌گيري يا ديگر انواع سيستم‌هاي اطلاعات سازماني طراحي كرد.
 
 
پي‌نوشت‌ها
1. Personnel Management
2. Human Resource(s) Management (HRM)

مراجع

 جزني، نسرين. 1378. مديريت منابع انساني ويرايش دوم. تهران: ني.
دسلر، گري. 1381. مباني مديريت منابع انساني. چاپ دوم. ترجمه علي پارسائيان سيد محمد اعرابي.تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
دعائي، حبيب‌ا.... 1377. مديريت منابع انساني: نگرش كاربردي تهران: مؤلف
برچسب‌ها: مدیریت منابع انسانی Human Resources Management, مدیریت, مدیریت امور کارکنان منابع سازمان کارمند شرکت, دانلود مقالات مدیریت, دانلود مقاله
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 10:42  توسط spow  | 

دانلود کتاب مطالعه سنسورهای هوشمند رندی فرانک ویرایش دوم

Randy Frank Understanding Smart Sensors Free Download

کتاب مطالعه سنسورهای هوشمند نوشته رندی فرانک در بیش از 400 صفحه و با پوشش موضوعی پنج زمینه اصلی ابزاردقیق و کنترل : دتکتورها ، طراحی و ساختار - کنترلرهای قابل برنامه ریزی - کاربردهای مخصوص مدارهای مجتمع - نیمه هادیها و پردازش سیگنال ، تکنیک های دیجیتال و با تکیه بر ساختار ، کاربردها و موارد استفاده از سنسورها و تکنولوژی های نوین سنسور و حسگرها و ارتقای برنامه های کنترل و فرایندهای ابزار دقیق با بهبود و پیشرفت در مصالح و متریال ساخت سنسورهای نوین و نیز بهبود و توسعه سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در فرایند ابزار دقیق و کنترل یک رفرنس خوب برای دانشجویان مهندسی و علاقمندان مباحث کنترل صنعتی می باشد.

برای دانلود کتاب مطالعه سنسورهای هوشمند رندی فرانک ویرایش دوم به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود کتاب مطالعه سنسورهای هوشمند رندی فرانک ویرا, ابزاردقیق, دانلود کتاب های مهندسی, Randy Frank Understanding Smart Sensors Free Downl, سنسور
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 10:21  توسط spow  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر